انجام پروژه های فولاد و بتن با کمترین هزینه و سریع ترین زمان http://project-civil.mihanblog.com 2020-04-07T17:33:22+01:00 text/html 2012-05-07T03:53:57+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه سطز http://project-civil.mihanblog.com/post/12 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><A name=_GoBack><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 1pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام خدمات ذیل : <o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی سازه ای<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پروژه های عمرانی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی و شهرداری<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه به صورت کامل .<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های دانشجویی به شرح ذیل :</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 1pt" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های فولاد و بتن با دفترچه محاسبات و نقشه های کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه متره و برآورد .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه راهسازی به صورت کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام تحقیق های مهندسی عمران .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه درس مهندسی زلزله<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و کاربرد کامپیوتر و زبان تخصصی .</SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>09148418137</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2012-05-05T15:03:51+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه انجام رایگان پروژه دانشجویی http://project-civil.mihanblog.com/post/13 <DIV style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <P>انجام کلیه پروژه های دانشجویی رشته عمران با قیمت رایگان برای اولین بار </P> <P>ارسال برای تمام نقاط کشور </P> <P>در کمتر از یک هفته بطور کامل با نقشه های اجرایی و دفترچه محاسبات کامل </P> <P>تلفن تماس و کسب اطلاع : </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#ff0000 size=6>09146469752</FONT></P> text/html 2012-04-25T22:53:36+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه سس http://project-civil.mihanblog.com/post/11 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><A name=_GoBack><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 1pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام خدمات ذیل : <o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی سازه ای<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پروژه های عمرانی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی و شهرداری<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه به صورت کامل .<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های دانشجویی به شرح ذیل :</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 1pt" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های فولاد و بتن با دفترچه محاسبات و نقشه های کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه متره و برآورد .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه راهسازی به صورت کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام تحقیق های مهندسی عمران .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه درس مهندسی زلزله<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و کاربرد کامپیوتر و زبان تخصصی .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2012-04-14T06:53:14+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه سس http://project-civil.mihanblog.com/post/10 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><A name=_GoBack><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 1pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام خدمات ذیل : <o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی سازه ای<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پروژه های عمرانی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی و شهرداری<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه به صورت کامل .<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های دانشجویی به شرح ذیل :</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 1pt" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های فولاد و بتن با دفترچه محاسبات و نقشه های کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه متره و برآورد .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه راهسازی به صورت کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام تحقیق های مهندسی عمران .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه درس مهندسی زلزله<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و کاربرد کامپیوتر و زبان تخصصی .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2012-04-07T15:49:58+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه انجام پروژه دانشجویی با قیمت توافقی در یک هفته به همه جای کشور عزیزمان ایران http://project-civil.mihanblog.com/post/9 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><A name=_GoBack><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 1pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام خدمات ذیل : <o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی سازه ای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پروژه های عمرانی با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی و شهرداری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه به صورت کامل .<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های دانشجویی به شرح ذیل :</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 1pt" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام پروژه های فولاد و بتن با دفترچه محاسبات و نقشه های کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>طراحی فونداسیون سازه .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه متره و برآورد .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه راهسازی به صورت کامل .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>انجام تحقیق های مهندسی عمران .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 97.1pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>پروژه درس مهندسی زلزله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و کاربرد کامپیوتر و زبان تخصصی .</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2010-05-16T12:37:06+01:00 project-civil.mihanblog.com احمد زین گنجه انجام پروژه فولاد و بتن http://project-civil.mihanblog.com/post/8 <P>با عرض سلام خدمت مهندسین عزیز </P> <P>اینجانب دانشجوی سال اول کارشناسی ارشد هستم و اماده ام تا پروژه های دانشجویی شمارا با کمترین هزینه و در اسرع وقت تقریبا طی 3 الی 4 روز کاری تحویل دهم&nbsp; البته بطور کامل.</P> <P>اعم از پروژه بارگذاری - فولاد - بتن ارمه .</P> <P>پروژه فولاد و بتن ارمه شامل محاسبه کلیه بار های استاتیکی و دینامیکی بوده و به صورت دستی و با نرم افزار ایتبس اخرین ورژن ( ورژن 9.6 ) انجام خواهد شد در ضمن در صورت درخواست دانشجو محاسبات پی را با نرم افزار سیف انجام می دهم </P> <P>با تشکر </P> <P>در صورت تمایل با شماره&nbsp;&nbsp; 09148418137&nbsp;&nbsp; تماس حاصل فرمایید تا صورت پروژه شما رو دریافت کنم </P> <P>با تشکر </P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>شماره تماس : 09148418137</FONT></P>